ประกาศคณะวิศวกรรมศาสตร์ เรื่อง หลักเกณฑ์การพิจารณาให้ทุนสนับสนุนนิสิตระดับบัณฑิตศึกษาไปทำวิจัย ณ ต่างประเทศ พ.ศ. ๒๕๕๗

Download (PDF, PR-ทุนไปทำวิจัย-ตปท..pdf)

http://www.eng.ku.ac.th/wp-content/uploads/2015/01/PR-ทุนไปทำวิจัย-ตปท..pdf