ประกาศ แนวปฏิบัติการดำเนินงานกิจกรรมนิสิต และ หลักเกณฑ์การเทียบค่าประสบการณ์จากการเข้าร่วมกิจกรรมนิสิตสำหรับนิสิตระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

Download (PDF, .pdf)