ประกาศ เรื่องให้นิสิตนำส่งเอกสารขอผ่อนผันการตรวจเลือกเข้ารับราชการกองทหารกองประจำการระหว่างการศึกษาหรือเรียนรู้

Download (PDF, .pdf)