ประกาศรับเช็ค ณ วันที่ 20 พฤศจิกายน 2558

หน่วยการเงิน สำนักงานเลขานุการคณะวิศวฯ อาคาร ชูชาติ  กำภู  ชั้น 2 โทร. 02-797-0999  ต่อ  1134

แจ้งการรับเช็ค (หมวดเงินรายได้) บริษัท ต้้งแต่เวลา9.00 น.- 15.00 น. ปิดพักเที่ยง

โปรดเตรีมเอกสารในการรับเช็ค

1. หลักฐานในการแสดงความเป็นเจ้าของ หรือหนังสือมอบอำนาจ(พยาน 2 ท่าน) (ประทับตราบริษัทมาด้วย(ถ้ามี)

2. สำเนาหนังสือรับรองบริษัท ประทับตราบริษัทมาด้วย(ถ้ามี)

3. สำเนาบัตรประชาชนของผู้มอบอำนาจ และผู้รับมอบอานาจ ประทับตราบริษัทมาด้วย(ถ้ามี) (กรณีมอบอำนาจติดอากรแสตมป์ 10 บาท)

4. ใบเสร็จรับเงิน

 

 กําหนด การจายเช็ค วันที่  20– 24 พฤศจิกายน 2558

ทุกวันที่ 25- 31 ของทุกเดือน ปิดรับเช็ค

 

 

               สั่งจ่าย จำนวนเงิน       ใบแจ้งหนี้
บจก. เจแอล พาร์ท เซอร์วิส                 16,050.00 JL58/08005
บจก. เจแอล พาร์ท เซอร์วิส                   8,560.00 JL58/07004
บมจ. ซีโอแอล                   4,990.00  SI1507073992
บมจ. ซีโอแอล                 61,078.00  SI1509059077,SI1509059076
บจก. อาร์ไอเทคโนโลยี่ส์                   7,395.84  2015-ISTA0105
โฮม อีเล็คทริค                   8,800.75 19
บจก. แล็บซีสเต็มส์                   5,189.50 42848
บจก. แล็บซีสเต็มส์                   6,901.50 42893
หจก. เอฟยู คอมพิวเตอร์                 10,967.50  FU-5808001
ร้านสุภชัย                   7,650.00  IV580847
บจก. เท็นซอฟท์                 13,048.65  ค่าค้ำประกันสัญญา
สมาคมวิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์                 25,000.00  V025808051
ร้านพัฒนยนต์ 1987                   3,100.00 001/0033
หจก. เอ็นเอสที                   1,995.00 5808109
หจก. เอ็นเอสที                   8,180.00 5809073
หจก. ชัยมงคลฮาร์ดแวร์                   5,110.00 043/2131
หจก. ชัยมงคลฮาร์ดแวร์                   4,200.00 046/2258
หจก. ชัยมงคลฮาร์ดแวร์                   4,530.00 046/2276
หจก. ชัยมงคลฮาร์ดแวร์                     545.00 046/2289
บจก. พี ซี ไอ (1992)                   8,000.00  Iv580002985
บจก. พี ซี ไอ (1992)                   6,090.40  Iv580002971
บจก. พี ซี ไอ (1992)                   5,124.35  Iv580002986
บจก. พี ซี ไอ (1992)                     423.50  Iv580003005
บจก. พี ซี ไอ (1992)                   2,520.00  Iv580002984
บจก. พี ซี ไอ (1992)                   2,467.50  Iv580002603
บจก. พี ซี ไอ (1992)                 10,589.81  Iv580003376
บจก. พี ซี ไอ (1992)                   9,900.00  Iv580003428
บจก. พี ซี ไอ (1992)                 20,000.00  Iv580003375
บจก. พี ซี ไอ (1992)                   9,900.00  Iv580002965
บจก. พี ซี ไอ (1992)                   8,000.00  Iv580003412
บจก. พี ซี ไอ (1992)                   3,424.00  Iv580003410
บจก.แสงชัย  พรีซิชั่น                 10,700.00  SS5809062
บจก. แสงชัยมิเตอร์                 92,758.30  CRS0003/0088640
บจก. เอเซีย วอเตอร์ เอ็นจิเนียิร่ง                 31,190.50 02426
บจก. เมเชอร์โทรนิกซ์                 30,000.00  A0152110
บจก. เอ็น เอส บี ออฟฟิศ                 23,197.60 5809-006
บจก. เอ็น เอส บี ออฟฟิศ                 20,116.00 5809-007
บจก. บีซีซี เซฟ เทค                 99,403.81 537
บจก. โปรแอคทีฟ เทคโนโลยี ซิสเต็ม                 66,928.50  IV15011
บจก. แลบแก็ส (ปท)                 10,272.00  IV0013591,IV0013443
บจก. ที.เอ็ม อินดัสตรี                 57,000.00  RS5808040
บจก. ที.เอ็ม อินดัสตรี                   8,000.00  RS5808039
บจก. ศรีโสภณ เซฟ แอนด์ สตีล เฟอร์นิเจอร์                 58,800.00  IV580900214
บจก. ดีเทค มาร์เก็ตติ้ง                 32,635.00 58-20813
บจก. เกรส ดิสทริบิวชั่น                 99,392.30  IV5809004
บจก. โฮมเซฟ แอนด์ สตีล เฟอร์นิเจอร์                 94,588.00  IV5809045
บจก. เอส.เจ.อินดัสเทรียล เอ็นจิเนียริ่ง                 12,840.00  IV580903
บจก. เร็นโทรคิล อินนิเชียล (ปท)                   7,748.62  C509180002