ประกาศรับเช็ค ณ วันที่ 20 พฤศจิกายน 2558 /

หน่วยการเงิน สำนักงานเลขานุการคณะวิศวฯ อาคาร ชูชาติ  กำภู  ชั้น 2 โทร. 02-797-0999  ต่อ  1134

แจ้งการรับเช็ค (หมวดเงินรายได้) บริษัท ต้้งแต่เวลา9.00 น.- 15.00 น. ปิดพักเที่ยง

โปรดเตรีมเอกสารในการรับเช็ค

1. หลักฐานในการแสดงความเป็นเจ้าของ หรือหนังสือมอบอำนาจ(พยาน 2 ท่าน) (ประทับตราบริษัทมาด้วย(ถ้ามี)

2. สำเนาหนังสือรับรองบริษัท ประทับตราบริษัทมาด้วย(ถ้ามี)

3. สำเนาบัตรประชาชนของผู้มอบอำนาจ และผู้รับมอบอานาจ ประทับตราบริษัทมาด้วย(ถ้ามี) (กรณีมอบอำนาจติดอากรแสตมป์ 10 บาท)

4. ใบเสร็จรับเงิน

 

 กําหนด การจายเช็ค วันที่  20– 24 พฤศจิกายน 2558

ทุกวันที่ 25- 31 ของทุกเดือน ปิดรับเช็ค

 

สั่งจ่าย จำนวนเงิน ใบแจ้งหนี้
บจก. เอ็น.ซี.ซี. คลีนนิ่ง แอนด์ ซีเคียวริตี้ การ์ด เซอร์วิส  82,202.75 58857
บจก. เอ็น.ซี.ซี. คลีนนิ่ง แอนด์ ซีเคียวริตี้ การ์ด เซอร์วิส  46,973.00 59165
บริษัท ซัม เทคโนโลยี (ไทยแลนด์) จักด  5,392.80 S0021453
บจก. เอฟ-โฟ เอลลีเมนส์ ซัพพลายส์  23,754.00 66/5808
บจก. เอฟ-โฟ เอลลีเมนส์ ซัพพลายส์  13,037.95 68/6004
บจก. เอฟ-โฟ เอลลีเมนส์ ซัพพลายส์  18,061.60 68/6003
บจก. เอฟ-โฟ เอลลีเมนส์ ซัพพลายส์  7,819.56 68/6028
บจก. เอฟ-โฟ เอลลีเมนส์ ซัพพลายส์  9,497.32 68/6031
บจก. เอฟ-โฟ เอลลีเมนส์ ซัพพลายส์  25,082.94 68/6033
บจก. เอฟ-โฟ เอลลีเมนส์ ซัพพลายส์  13,387.84 68/6034
บจก. เอฟ-โฟ เอลลีเมนส์ ซัพพลายส์  19,832.45 68/6001
บจก. เอฟ-โฟ เอลลีเมนส์ ซัพพลายส์  16,050.00 68/6013
บจก. เอฟ-โฟ เอลลีเมนส์ ซัพพลายส์  3,745.00 68/6029
บจก. เอฟ-โฟ เอลลีเมนส์ ซัพพลายส์  7,704.00 68/6009
บจก. เอฟ-โฟ เอลลีเมนส์ ซัพพลายส์  16,494.05 67/5999
บจก. ยศภู เอ็นจิเนียริ่ง แอนด์ คอนซัลแทนท์  44,000.00 58/0904035
บจก. ยศภู เอ็นจิเนียริ่ง แอนด์ คอนซัลแทนท์  44,000.00 58/0904034
บจก.เอ็นแทมป์  9,630.00 IV5809/007
บจก.เอ็นแทมป์  79,822.00 IV5809/016
บจก.เอ็นแทมป์  98,119.00 IV5809/008
บจก.เอ็นแทมป์  29,960.00 IV5809/003