ประกาศรับเช็ค ณ วันที่ 9 ธันวาคม 2558

หน่วยการเงิน สำนักงานเลขานุการคณะวิศวฯ อาคาร ชูชาติ  กำภู  ชั้น 2 โทร. 02-797-0999  ต่อ  1134

แจ้งการรับเช็ค (หมวดเงินรายได้) บริษัท ต้้งแต่เวลา 11.30 น.- 15.00 น. ปิดพักเที่ยง

โปรดเตรีมเอกสารในการรับเช็ค

1. หลักฐานในการแสดงความเป็นเจ้าของ หรือหนังสือมอบอำนาจ(พยาน 2 ท่าน) (ประทับตราบริษัทมาด้วย(ถ้ามี)

2. สำเนาหนังสือรับรองบริษัท ประทับตราบริษัทมาด้วย(ถ้ามี)

3. สำเนาบัตรประชาชนของผู้มอบอำนาจ และผู้รับมอบอานาจ ประทับตราบริษัทมาด้วย(ถ้ามี) (กรณีมอบอำนาจติดอากรแสตมป์ 10 บาท)

4. ใบเสร็จรับเงิน

 

 กําหนด การจายเช็ค วันที่  15– 18 ธันวาคม 2558

ทุกวันที่ 25- 31 ของทุกเดือน ปิดรับเช็ค

 

สั่งจ่าย จำนวนเงิน ใบแจ้งหนี้
บจก. ยูแอนด์วี โฮลดิ้ง (ไทยแลนด์)  45,000.00 1509261
บจก. ยูแอนด์วี โฮลดิ้ง (ไทยแลนด์)  35,000.00 1509267
บจก. บี แคร์ เซอร์วิส  3,412.00 58420
บจก. บี แคร์ เซอร์วิส  3,412.00 58466
น.ส.ทัตธนันท์  กลิ่นกรอง  8,850.00 ค่าค้ำประกัน
บจก. เบคไทย กรุงเทพอุปกรณ์เคมีภัณฑ์  74,998.44 123663
บจก. คิว อินเตอร์ ซัพพลาย  99,600.00 1509008
บจก. ไอ ที เอส (ไทยแลนด์)               2,054.40 5809106
บจก. ไอ ที เอส (ไทยแลนด์)             61,500.00 5809071
บจก. รีไซเคิล เอ็นจิเนียริ่ง  36,658.20  IV58/2288
บจก. ซอยล์เทสติ้งสยาม  32,000.00 IV-255800772
บจก. เคป อินดัสเตรียล  98,654.00 IV150910004
บจก. เอสซีเอ็ม อลีอันซ์  3,338.40 SAI01-0011648
บจก. เอสซอม  4,280.00 3962
บจก. เอสซอม  1,070.00 3960
บจก. เอสซอม  6,955.00 3961
บจก. พาราไซแอนติฟิค  6,837.30 IV1502887
บจก. เอ แอนด์ วี แสงชัยเทรดดิ้ง  15,000.00 014/00687
บจก. พีเอ็ม ออโตเมชั่น (ปท)               2,996.00 584144
บจก. ไซแอนติฟิค โปรโมชั่น               6,955.00 15090033
บจก. บางกอกบลูพริ้นต์ เซอร์วิส             67,602.60 1
บริษัท ซัม เทคโนโลยี (ไทยแลนด์) จักด  5,392.80 S0021453
บริษัท ซัม เทคโนโลยี (ไทยแลนด์) จักด               4,397.70 S0020771