หน่วยการเงิน สำนักงานเลขานุการคณะวิศวฯ อาคาร ชูชาติ  กำภู  ชั้น 2 โทร. 02-797-0999  ต่อ  1134

แจ้งการรับเช็ค (หมวดเงินรายได้) บริษัท ต้้งแต่เวลา 11.30 น.- 15.00 น. ปิดพักเที่ยง

โปรดเตรีมเอกสารในการรับเช็ค

1. หลักฐานในการแสดงความเป็นเจ้าของ หรือหนังสือมอบอำนาจ(พยาน 2 ท่าน) (ประทับตราบริษัทมาด้วย(ถ้ามี)

2. สำเนาหนังสือรับรองบริษัท ประทับตราบริษัทมาด้วย(ถ้ามี)

3. สำเนาบัตรประชาชนของผู้มอบอำนาจ และผู้รับมอบอานาจ ประทับตราบริษัทมาด้วย(ถ้ามี) (กรณีมอบอำนาจติดอากรแสตมป์ 10 บาท)

4. ใบเสร็จรับเงิน

 

กําหนด การจายเช็ค วันที่  15– 18 ธันวาคม 2558

ทุกวันที่ 25- 31 ของทุกเดือน ปิดรับเช็ค

 

สั่งจ่าย  จำนวนเงิน ใบแจ้งหนี้
บจก. เทคโนวเลจ คอนซัลติ้ง  644,375.40 IV990003510
บจก. เมทโธรห์ม สยาม           116,000.00 231-5005421
บจก. ไซแอนติฟิค โปรโมชั่น           133,964.00 SPCISG15100051
บริษัท พาราไซแอนติฟิค จำกัด               6,837.30 IV1502887
บริษัท พาราไซแอนติฟิค จำกัด           369,150.00 IV1503350
บจก. เอ็นธยูส           954,000.00 D5811017
บจก. ลัคกี้ อินเตอรืเนชั่นแนล (ปท)               6,420.00 420