ขอเชิญร่วมฟังบรรยายพิเศษ เรื่อง WE ARE ON A NEW GLOBAL PLATFORM: Mapping the Future

ขอเรียนเชิญอาจารย์ บุคลากรคณะฯ และผู้สนใจ เข้าร่วมฟังการบรรยายพิเศษ เรื่อง “WE ARE ON A NEW GLOBAL PLATFORM: Mapping the Future”

โดยคุณหญิงทองทิพ รัตนะรัต

กรรมการอำนวยการสถาบันปิโตรเลียมแห่งประเทศไทย

(ปริญญาดุษฎีกิตติมศักดิ์ของคณะวิศวกรรมศาสตร์ 2557)

ในวันศุกร์ที่ 22 มกราคม 2559 เวลา 10.45 – 11.45 น.

ณ ห้องประชุม 0410 อาคารชูชาติ กำภู (อาคาร 14)

สอบถามเพิ่มเติม โทร. 0 2797 0999 ต่อ 1203-4