โครงการบรรยายพิเศษ เรื่อง Innovative Value Creation

องค์กรนวัตกรรมสร้างได้ !!!!

แค่เรายิ้มให้กัน ทักทายกันทุกเช้า ให้บริการอย่างเต็มที่และเต็มใจ จากที่ไม่เคยเป็นมาก่อน นั่นก็เป็นนวัตกรรมใหม่ในองค์กรเราแล้ว

มาเริ่มต้นสร้างเส้นทางแห่งการเป็นองค์กรนวัตกรรม ด้วยความร่วมมือร่วมใจร่วมสร้างนวัตกรรมใหม่ๆ ที่ไม่เคยมีมาก่อน เพื่อร่วมขับเคลื่อนองค์กรไปในทิศทางที่ดีขึ้น พัฒนาขึ้น และมีประสิทธิภาพที่ดียิ่งขึ้น กับการบรรยายครั้งพิเศษ… Innovative Value Creation โดย ดร.เสรี วงษ์มณฑา

 • 1. หลักการและเหตุผล

  โลกในยุคปัจจุบันกำลังก้าวเข้าสู่ยุคเศรษฐกิจดิจิตอล (Digital Economy) ที่ต้องการความรวดเร็วและความพร้อม รวมทั้งเน้นการสร้างคุณค่าเชิงนวัตกรรม เนื่องจากมีความสำคัญและจำเป็นมากขึ้นเรื่อย ๆ หากองค์กรใดละเลยที่จะสร้างนวัตกรรมขึ้นมาใหม่ ก็เท่ากับกำลังเดินย่ำอยู่กับที่ ไม่สามารถสร้างความเจริญก้าวหน้าและชนะเหนือคู่แข่ง ทั้งที่เกี่ยวกับตัวสินค้าและบริการซึ่งเป็นเรื่องจำเป็นเร่งด่วน เพื่อนำเสนอสิ่งที่ดีกว่า สะดวกกว่าและรวดเร็วกว่าให้กับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียและพันธมิตรที่มีความต้องการหลากหลาย โดยบุคลากรทุกระดับในองค์กรจำเป็นต้องมีการพัฒนาสมรรถนะ (competency) การปรับแนวคิด วิธีการพัฒนากระบวนการปฏิบัติงาน (Work process) ให้มีประสิทธิภาพขึ้นมากกว่าเดิม โดยพัฒนาองค์ความรู้สู่การสร้างนวัตกรรม (Innovation) อันเป็นหนทางหนึ่งที่จะช่วยให้องค์กรสร้างจุดยืนที่เข้มแข็ง เป็นองค์กรแห่งนวัตกรรม โดยมีเป้าหมายเพื่อความอยู่รอด การเจริญเติบโตและการสร้างสมรรถนะในการแข่งขันอย่างยั่งยืน

  คณะวิศวกรรมศาสตร์ เป็นหน่วยงานหนึ่งของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ที่เป็นสถาบันในกำกับของรัฐบาล ซึ่งควรมีการบริหารจัดการองค์กรอย่างมีประสิทธิภาพเพื่อตอบสนองภารกิจหลักขององค์กรซึ่งประกอบไปด้วย การเรียนการสอน การวิจัย การบริการวิชาการและการบำรุงศิลปวัฒนธรรมของประเทศ การขับเคลื่อนองค์กรให้มีประสิทธิภาพนั้น ต้องอาศัยทีมบริหารและทีมสนับสนุนที่มีประสิทธิภาพทำงานไปด้วยกันในลักษณะการสอดประสาน องค์กรที่จะยั่งยืนได้ในปัจจุบันและอนาคตต้องมีนวัตกรรมของการให้บริการ ซึ่งต้องโดดเด่นและเป็นเอกลักษณ์ การให้ความสำคัญกับการสร้างคุณค่าให้แก่ลูกค้า ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียและพันธมิตรได้โดดเด่นกว่าสถาบันการศึกษาอื่นๆ รวมทั้งการสร้างความประทับใจทั้งก่อน-ระหว่าง-และหลังการรับบริการ ในการนี้ คณะวิศวกรรมศาสตร์ จึงกำหนดจัดโครงการบรรยายพิเศษ เรื่อง Innovative Value Creation ขึ้น เพื่อให้ผู้บริหาร อาจารย์ บุคลากร และผู้สนใจได้ฟังแนวคิดและวิธีการสร้างคุณค่าเชิงนวัตกรรม เพื่อการวางแผนยุทธศาสตร์ขององค์กร พัฒนาและร่วมกันขับเคลื่อนองค์กรอย่างมีคุณค่าต่อไป

  2. วัตถุประสงค์

  2.1 เพื่อให้ผู้บริหารทราบแนวทางในการพัฒนาองค์ความรู้สู่การสร้างนวัตกรรมเพื่อนำไปใช้วางแผนยุทธศาสตร์ขององค์กร

  2.2 เพื่อให้บุคลากรได้ความรู้เกี่ยวกับแนวคิดและวิธีการสร้างคุณค่าเชิงนวัตกรรมและนำไปสู่การมีส่วนร่วมในการขับเคลื่อนองค์กรอย่างมีคุณค่า

  3. วันเวลาและสถานที่ / กิจกรรม

  วันจันทร์ที่ 11 เดือน มกราคม พ.ศ. 2559 เวลา 09.00 -16.00 น. ณ ห้องประชุม ชั้น 2 อาคารนานาชาติ

  4. วิทยากร

  รองศาสตราจารย์ ดร. เสรี วงษ์มณฑา

  5. กลุ่มเป้าหมาย

  จำนวน 250 คน

  6. ตัวชี้วัดและเป้าหมาย

  อาจารย์ บุคลากร นิสิตคณะวิศวกรรมศาสตร์ รวมถึงบุคลากร มก. และบุคคลภายนอกที่สนใจ

  6.1 บุคลากรของคณะฯ จำนวนไม่น้อยกว่า 200 คน เข้าร่วมกิจกรรม

  6.2 บุคลากรที่เข้าร่วมกิจกรรม มีความพึงพอใจ ในระดับค่าคะแนน 5 เกิน 70%

  7. ผู้รับผิดชอบโครงการ

  สำนักงานเลขานุการ คณะวิศวกรรมศาสตร์

 • สำหรับบุคลากรภายนอก สำรองที่นั่งได้ที่เบอร์ 0-2797-0986 ด่วน!!! หรือลงทะเบียนได้ที่หน้างาน เวลา 08.30 น.

  ปิดการลงทะเบียน

 • รายชื่อผู้ลงทะเบียน

  ลงทะเบียน 107 คน
  ชื่อ-นามสกุล
  หน่วยงาน
  เข้าร่วมงาน
  ผศ.ดร.ชินภัทร ทิพโยภาส ภาควิชาวิศวกรรมการบินและอวกาศ
  อ.วิศว์ ศรีพวาทกุล ภาควิชาวิศวกรรมการบินและอวกาศ
  ผศ.ดร.เขมะฑัต วิภาตะวนิช ภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์
  รศ.ดร.พันธุ์ปิติ เปี่ยมสง่า ภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์
  นางฉันทนา สว่างเถื่อน ภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์
  อ.ดร.หัชทัย ชาญเลขา ภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์
  รศ.ดร.อานนท์ รุ่งสว่าง ภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์
  นางลักษณา อุณหรัตน์ ภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์
  อ.ดร.บัณฑิต มนัสเกษมศักดิ์ ภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์
  อ.ดร.พีระพงศ์ ตริยเจริญ ภาควิชาวิศวกรรมวัสดุ
  รศ.ดร.อภิรัตน์ เลาห์บุตรี ภาควิชาวิศวกรรมวัสดุ
  อ.พรทิพย์ เล็กพิทยา ภาควิชาวิศวกรรมวัสดุ
  ผศ.ดร.อมรรัตน์ เลิศวรสิริกุล ภาควิชาวิศวกรรมวัสดุ
  รศ.ภัชราภรณ์ สุวรรณวิทยา ภาควิชาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม
  อ.สุชีลา พลเรือง ภาควิชาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม
  ผศ.ดร.มณฑล ฐานุตตมวงศ์ ภาควิชาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม
  รศ.ดร.สัญญา สิริวิทยาปกรณ์ ภาควิชาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม
  ผศ.ดร.จีมา ศรลัมพ์ ภาควิชาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม
  รศ.ดร.พงศ์ศักดิ์ หนูพันธ์ ภาควิชาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม
  รศ.ดร.อนันต์ มุ่งวัฒนา ภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหการ
  ผศ.ดร.จักรพันธ์ อร่ามพงษ์พันธ์ ภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหการ
  รศ.เลิศชัย ระตะนะอาพร ภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหการ
  อ.ดร.สุดารัตน์ วงศ์วีระเกียรติ ภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหการ
  น.ส.กมลวรรณ จันทร์เขียว ภาควิชาวิศวกรรมเคมี
  นายปริญญา บุญทัน ภาควิชาวิศวกรรมเคมี
  รศ.ดร.ศิริกัลยา สุวจิตตานนท์ ภาควิชาวิศวกรรมเคมี
  น.ส.วิชุดา กระหล่ำทอง ภาควิชาวิศวกรรมเคมี
  นายสมพงษ์ พวงดอกไม้ ภาควิชาวิศวกรรมเคมี
  นายยงยุทธ อินนุรักษ์ ภาควิชาวิศวกรรมเคมี
  รศ.ดร.ไพศาล คงคาฉุยฉาย ภาควิชาวิศวกรรมเคมี
  นายโกสุม ขุมเพ็ชร์ ภาควิชาวิศวกรรมเคมี
  น.ส.จุฑารัตน์ สว่างศรี ภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล
  นางสุภาพร สถิตย์ ภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล
  นายสุเมธ เชื้อสุดใจ ภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล
  ผศ.ดร.เอกไท วิโรจน์สกุลชัย ภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล
  นายชลอ ปรีสวัสดิ์ ภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล
  นายมารุศ ชาวไร่ ภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล
  น.ส.ศิริรัตน์ เผือกพันธ์ ภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล
  นางสมบูรณ์ ยอดล้ำ ภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล
  ผศ.ดร.กรรมมันต์ ชูประเสริฐ ภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล
  นายพรศักดิ์ เกาะลอย ภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล
  ผศ.วัชระ เครือรัฐติกาล ภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล
  อ.ยุทธศักดิ์ อุราธรรมกุล ภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้า
  รศ.ดร.สมหญิง ไทยนิมิต ภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้า
  น.ส.ชีวารัตน์ สามสีเนียม ภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้า
  อ.ดร.เชาวลิต มิตรสันติสุข ภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้า
  รศ.ดร.เอกชัย ไพศาลกิตติสกุล ภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้า
  น.ส.เครือฟ้า ตุลาคุปต์ ภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้า
  นางกุลจรี ไหมเลื้อย ศูนย์คอมพิวเตอร์วิศวกรรม
  นายกษม โคตรอาษา ศูนย์คอมพิวเตอร์วิศวกรรม
  นายธนกร นาคประกอบ ศูนย์คอมพิวเตอร์วิศวกรรม
  นายสุธี แซ่เจีย ศูนย์คอมพิวเตอร์วิศวกรรม
  นางแก้วจุฑา นาคประกอบ ศูนย์คอมพิวเตอร์วิศวกรรม
  น.ส.เชษฐสุดา เลนะนันท์ ศูนย์ศึกษาการจัดการบำรุงรักษา
  น.ส.เพ็ญสุดา โหมลา สำนักงานเลขานุการ
  นางอุไร ลิ่มศิลา สำนักงานเลขานุการ
  น.ส.จีรนันท์ เพ็ญจันทร์ สำนักงานเลขานุการ
  น.ส.ปานทิพย์ ช่างทอง สำนักงานเลขานุการ
  น.ส.นบชุลี พิพัธนัมพร สำนักงานเลขานุการ
  น.ส.สุภาพร คำปลิว สำนักงานเลขานุการ
  น.ส.ภัทรวดี กอบกิจชัยสงค์ สำนักงานเลขานุการ
  นางเสาวลักษณ์ เลิศสถากิจ สำนักงานเลขานุการ
  น.ส.รัชดาวรรณ ขาวสำอางค์ สำนักงานเลขานุการ
  น.ส.จันทร์เพ็ญ อุดมโชติพฤทธิ์ สำนักงานเลขานุการ
  น.ส.เพชรชรินทร์ ทองสมบูรณ์ สำนักงานเลขานุการ
  น.ส.ชุติมา เทพเฉลิม สำนักงานเลขานุการ
  นางกมลลักษณ์ ลาวัง สำนักงานเลขานุการ
  น.ส.สหพร แบบประดับ สำนักงานเลขานุการ
  นายวิชิต บัวศรี สำนักงานเลขานุการ
  นายณรงค์ศักดิ์ นิยมทอง สำนักงานเลขานุการ
  น.ส.จุฑาวดี จันทรพักตร์ สำนักงานเลขานุการ
  น.ส.วัทธณา จิรเสถียรพร สำนักงานเลขานุการ
  น.ส.ปานทิพย์ พันธุ์เถาว์ สำนักงานเลขานุการ
  นายพิชญา จำเริญจรัสวิทย์ สำนักงานเลขานุการ
  น.ส.ละมัย อินทวัตร สำนักงานเลขานุการ
  นายอภิชัย มากมี สำนักงานเลขานุการ
  น.ส.ดาริน ชำนาญกิจ สำนักงานเลขานุการ
  นางจันทร์ทรา สายแก้ว สำนักงานเลขานุการ
  นางจิตฤทัย เมาไธสง สำนักงานเลขานุการ
  น.ส.อัจฉรา ฤกษ์อุโฆษ สำนักงานเลขานุการ
  นางบังอร เจริญกิจพูลผล สำนักงานเลขานุการ
  นางจินตนา พิมพ์ทอง สำนักงานเลขานุการ
  นางพรรณิภา ลือขจร สำนักงานเลขานุการ
  นายอนิวัฒน์ พุดโมต สำนักงานเลขานุการ
  น.ส.สุชาดา ภู่ระหงษ์ สำนักงานเลขานุการ
  นางสุกิจจา พงษ์สุวรรณ สำนักงานเลขานุการ
  น.ส.พัทธนันท์ แนขุนทด สำนักงานเลขานุการ
  นางดารณี ยงยืน สำนักงานเลขานุการ
  นางละอองดาว ธนสมบัติศิริ สำนักงานเลขานุการ
  น.ส.ตะวัน ศุภกิจเรืองโรจน์ สำนักงานเลขานุการ
  นางเบญจา ภู่ภูสิทธิ สำนักงานเลขานุการ
  น.ส.กมลรัตน์ กองหนู สำนักงานเลขานุการ
  น.ส.พัชรี วราศรัย สำนักงานเลขานุการ
  นางสาวชญานี ริดน้อย สำนักงานเลขานุการ
  นายนรณฤต จันทวรรณ สำนักงานเลขานุการ
  น.ส.วรัชดา ป๊อกเทิง สำนักงานเลขานุการ
  น.ส.นิตยา จูคลองตัน สำนักงานเลขานุการ
  น.ส.บุษยามาส เชาวลิต สำนักงานเลขานุการ
  นางเพ็ญโฉม หวังประเสริฐ สำนักงานเลขานุการ
  น.ส.ประนอม ศิริมังคโล โครงการบัณฑิตศึกษาภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์
  น.ส.จารุวรรณ กันสัตรู โครงการบัณฑิตศึกษาภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์
  นายพิทักษ์ นาคทรงแก้ว โครงการบัณฑิตศึกษาภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์
  น.ส.เบญจมาศ ท้วมบำรุง โครงการบัณฑิตศึกษาภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์
  นางชัชชฎา นันโต โครงการบัณฑิตศึกษาภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์
  น.ส.ศศิภาชญาน์ สุทธาวงศ์ โครงการเปิดสอนหลักสูตรระดับปริญญาตรีนานาชาติ (IUP)
  น.ส.นนทพร เมืองศรีมาตย์ โครงการเปิดสอนหลักสูตรระดับปริญญาตรีนานาชาติ (IUP)
  น.ส.กนกกาญจน์ ชมภูศรี โครงการเปิดสอนหลักสูตรระดับปริญญาตรีนานาชาติ (IUP)
  รวมทั้งหมด 107 คน
  ติดต่อผู้ดูแลระบบ เบอร์ภายใน 2000

  รายชื่อผู้ลงทะเบียน (บุคลากรภายนอกคณะ และ ผู้สนใจทั่วไป)

  ลงทะเบียน 50 คน
  ชื่อ-นามสกุล
  หน่วยงาน
  เข้าร่วมงาน
  รศ.ดร.ลิลลี่ กาวีต๊ะ รักษาการแทนรองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ
  ผศ.ดร.หฤทัย นำประเสริฐชัย รองคณบดีฝ่ายวิชาการและพัฒนาคุณภาพการศึกษา คณะบริหารธุรกิจ
  ดร.ยอดมนี เทพานนท์ รองคณบดีฝ่ายประกันคุณภาพ คณะบริหารธุรกิจ
  รศ.น.สพ.ดร.นริศ เต็งชัยศรี รองคณบดีคณะสัตวแพทยศาสตร์
  ผศ.ดร.สุจิณณา กรรณสูต ภาควิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม คณะสิ่งแวดล้อม
  ผศ.ดร.สุรศักดิ์ เชียงกา ภาควิชาฟิสิกส์ คณะวิทยาศาสตร์
  อ.สุนทรี คุ้มไพโรจน์ ภาควิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ คณะวิทยาศาสตร์
  คุณสุภาภรณ์ มณเดช ภาควิชาจุลชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์
  น.ส.สุดารัตน์ แก้วดวงเล็ก คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์
  น.ส.รัตติกรณ์ วิเชษฐกุล คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์
  อ.ดร.โสภา วิศิษฎ์ศักดิ์ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์
  รศ.ดร.งามทิพย์ ภู่วโรดม คณะอุตสาหกรรมเกษตร
  อ.สงวนศรี เจริญเหรียญ คณะอุตสาหกรรมเกษตร
  ผศ.ดร.ชุติมา ไวศรายุทธ์ คณะอุตสาหกรรมเกษตร
  รศ.ดร.อนุวัตร แจ้งชัด คณะอุตสาหกรรมเกษตร
  นางนิดา ประพฤติธรรม สำนักงานอธิการบดี
  นายพงศนาถ เปรมภิภัสสร สำนักงานอธิการบดี
  น.ส.อัมพร วรรณปะกาศิล กองกลาง
  น.ส.ภัทรินทร์ เดชะฤกษ์ กองกลาง
  นางวรรษา คำรณยุทธ กองกลาง
  น.ส.กิ่งแก้ว รักษ์ประศาสน์ กองแผนงาน
  น.ส.พนิดา กุลแพทย์ กองแผนงาน
  น.ส.พันธรียา บรรจงชีพ กองแผนงาน
  นางลออรัตน์ ไพรสิงห์ บัณฑิตวิทยาลัย
  น.ส.สโรชา สุพรรณพงศ์ บัณฑิตวิทยาลัย
  น.ส.ชุติกาญจน์ มาศเสมอ สถาบันวิศวกรรมพลังงาน
  น.ส.นฤมล วิทยเกียรติ สถาบันวิศวกรรมพลังงาน
  น.ส.ช่อลัดดา เที่ยงพุก สถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร
  นายนพดล บัวเผื่อน สำนักทะเบียนและประมวลผล
  น.ส.พรรณศมน คำสวน สำนักทะเบียนและประมวลผล
  น.ส.วิภา กองเป็ง สำนักทะเบียนและประมวลผล
  น.ส.วิรงรอง พัวประเสริฐ สำนักทะเบียนและประมวลผล
  น.ส.วิชยา สุ่มสังข์ สำนักทะเบียนและประมวลผล
  คุณอุทัยวรรณ กิจวิเชียร สำนักทะเบียนและประมวลผล
  คุณสารภี สีสุข สำนักหอสมุด
  น.ส.สมใจ บรรเทากุล สำนักบริการคอมพิวเตอร์
  คุณนวรัตน์ สุวรรณเลิศ สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่ง มก.
  คุณอรญา ศรีอนันต์ สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่ง มก.
  นางอนุรัตน์ ฑีฆะบุตร สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่ง มก.
  น.ส.ศันสนีย์ สุทธิสังทร สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่ง มก.
  นายเทียมเทพ คำเกษ นิสิตภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์
  น.ส.ชยาภรณ์ ธรรมนิพิท นิสิตภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้า
  น.ส.ชยพัทธ์ ธรรมนิพิท นิสิตภาควิชาวิศวกรรมเคมี
  น.ส.เบญญา ตั้งคารวคุณ นิสิตสาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้าเครื่องกลการผลิต
  นายไกรวิทย์ ภาวดี นิสิตสาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้าเครื่องกลการผลิต
  น.ส.วรัญญา หวังคุณธรรม นิสิตสาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้าเครื่องกลการผลิต
  นายภานุรุจ คงศิริวัฒนา ศิษย์เก่าภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์
  นายอภิเลข วัฒนกูล ศิษย์เก่าสาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้าเครื่องกลการผลิต
  นายนิพัฒน์ โพธิ์วิจิตร มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
  นายทัดเซ็น บรรจงวิทย์ บ. S.B. Brenner Motor
  รวมทั้งหมด 50 คน

  ติดต่อเจ้าหน้าที่ลงทะเบียน เบอร์ภายใน 671186 หรือ 02-797-0986

 • เอกสารประกอบการบรรยาย