สัมมนาบุคลากรสายสนับสนุน ประจำปี 2559

 
 • วันพฤหัสบดีที่ 16 มิถุนายน 2559:   ศึกษาดูงาน ณ มหาวิทยาลัยมหิดล (ไป-กลับ)

  09.00 – 12.00 น.    รับฟังการบริหารจัดการมหาวิทยาลัยในกำกับของรัฐ สวัสดิการและความก้าวหน้าของบุคลากรสายสนับสนุน

  13.30 – 15.30 น.    แบ่งกลุ่มย่อยศึกษาดูงาน

  วันศุกร์ที่ 17 มิถุนายน 2559:     กิจกรรมกลุ่มสัมพันธ์ – งานเลี้ยงสังสรรค์ (พักค้าง 1 คืน)

  07.00 น.                 ออกเดินทางจากคณะฯ ไปยัง โรงแรมซีไพน์ จังหวัดประจวบคีรีขันธ์

  10.30 – 16.00 น.    กิจกรรมกลุ่มสัมพันธ์ (Indoor) เรื่อง การรับมือกับการเปลี่ยนแปลง “Ready for Change” ผ่านการนำเกมส์ กิจกรรมที่ได้สาระและบันเทิง จาก ผศ.ดร.จตุพร สังขวรรณ วิทยากรผู้มีความรู้ ความชำนาญ

  18.00 น.                  งานเลี้ยงสังสรรค์ “Engineering Staff Party”

  วันเสาร์ที่ 18 มิถุนายน 2559:  ทัศนศึกษา ณ อุทยานราชภักดิ์ และ “คาเมล รีพับบลิค” สถานที่ท่องเที่ยวและสวนสนุกแห่งใหม่ของเมืองชะอำ สไตล์โมร็อกโค

 • โปรดทราบ

  1. โปรดแจ้งตอบรับการศึกษาดูงานกลุ่มย่อยให้สอดคล้องกับภาระงานที่รับผิดชอบ
  2. กรณีไม่สามารถหรือไม่สะดวกที่จะลงทะเบียนด้วยตนเองผ่านระบบ ขอให้ยืนยันการเข้าร่วมงานโดยแจ้งเจ้าหน้าที่ธุรการภาควิชา/หน่วยงาน เพื่อดำเนินการแทน
  3. ขอความร่วมมือเจ้าหน้าที่ธุรการภาควิชา/หน่วยงาน ลงทะเบียนแทน เมื่อได้รับการยืนยันจากบุคลากรแล้วเท่านั้น เพื่อทราบจำนวนผู้ร่วมงานตามจริง
  4. ลงทะเบียนได้จนถึงวันที่ 15 มกราคม 2559 เวลา 16.30 น.

  ปิดการลงทะเบียน

   

 • รายชื่อผู้ลงทะเบียน

  กลุ่มที่ 1 :ด้านบริหารงานทั่วไป/ทรัพยากรบุุคคล 44กลุ่มที่ 2 :ด้านกิจการนักศึกษา/บริหารการศึกษา 25
  กลุ่มที่ 3 :ด้านแผน/พัฒนาคุณภาพ/วิจัย 7กลุ่มที่ 4 :ด้านห้องปฏิบัติการวิจัย 22
  กลุ่มที่ 5 :ด้านคลังและพัสดุ 23กลุ่มที่ 6 :ด้านอื่นๆ 29
  ลงทะเบียน 150 คน | วันที่ 16 150 คน | วันที่ 17-18 96 คน
  ชื่อ-นามสกุล
  หน่วยงาน
  กลุ่ม
  เหตุผลอื่นๆ
  วันที่ 16
  วันที่ 17-18
  น.ส.บุษยามาส เชาวลิต สำนักงานเลขานุการ
  2
  นายณรงค์ศักดิ์ นิยมทอง สำนักงานเลขานุการ
  6
  it
  นายอภิรัตน์ ชื่นประทุม สำนักงานเลขานุการ
  6
  ด้านยานพาหนะ
  น.ส.เพ็ญสุดา โหมลา สำนักงานเลขานุการ
  2
  นางจินตนา พิมพ์ทอง สำนักงานเลขานุการ
  1
  น.ส.วัทธณา จิรเสถียรพร สำนักงานเลขานุการ
  5
  น.ส.วรัชดา ป๊อกเทิง สำนักงานเลขานุการ
  2
  นายวิชิต บัวศรี สำนักงานเลขานุการ
  1
  นายจักรชัย นาคแก้ว สำนักงานเลขานุการ
  6
  โสตทัศนศึกษา
  นางผกาแก้ว แก้วคง สำนักงานเลขานุการ
  5
  นางจิตฤทัย เมาไธสง สำนักงานเลขานุการ
  2
  นายนรณฤต จันทวรรณ สำนักงานเลขานุการ
  6
  it
  นายอาทิตย์ สมพงษ์ สำนักงานเลขานุการ
  6
  ด้านยานพาหนะ
  นางบังอร เจริญกิจพูลผล สำนักงานเลขานุการ
  2
  นางเสาวลักษณ์ เลิศสถากิจ สำนักงานเลขานุการ
  1
  น.ส.นิตยา จูคลองตัน สำนักงานเลขานุการ
  5
  น.ส.ทัตหทัย เศรษฐพิศาล สำนักงานเลขานุการ
  2
  นางสาวชญานี ริดน้อย สำนักงานเลขานุการ
  1
  นายกฤษณศักดิ์ สายแก้ว สำนักงานเลขานุการ
  6
  ด้านช่างเทคนิค
  นางชมพู สิงโสภา สำนักงานเลขานุการ
  5
  น.ส.นบชุลี พิพัธนัมพร สำนักงานเลขานุการ
  2
  น.ส.ดาริน ชำนาญกิจ สำนักงานเลขานุการ
  1
  นายทวีวัฒน์ เสาชัย สำนักงานเลขานุการ
  6
  ด้านยานพาหน่ะ
  น.ส.ภัทรวดี กอบกิจชัยสงค์ สำนักงานเลขานุการ
  1
  นางดารณี ยงยืน สำนักงานเลขานุการ
  3
  นางจันทร์ทรา สายแก้ว สำนักงานเลขานุการ
  5
  นางสุกิจจา พงษ์สุวรรณ สำนักงานเลขานุการ
  1
  น.ส.ละมัย อินทวัตร สำนักงานเลขานุการ
  2
  นายชูศรี ทะรารัมย์ สำนักงานเลขานุการ
  6
  ด้านช่าง
  น.ส.กัญญาภัค นะแก้ว สำนักงานเลขานุการ
  5
  น.ส.สุชาดา ภู่ระหงษ์ สำนักงานเลขานุการ
  2
  น.ส.จีรนันท์ เพ็ญจันทร์ สำนักงานเลขานุการ
  1
  นายอภิชัย มากมี สำนักงานเลขานุการ
  1
  น.ส.รัชภร พานิชเฮง สำนักงานเลขานุการ
  3
  น.ส.สหพร แบบประดับ สำนักงานเลขานุการ
  3
  น.ส.ปานทิพย์ ช่างทอง สำนักงานเลขานุการ
  5
  น.ส.ชุติมา เทพเฉลิม สำนักงานเลขานุการ
  1
  นายสมศักดิ์ ภูมิผ่อง สำนักงานเลขานุการ
  6
  ด้านยานพาหน่ะ
  นางนงคราญ คงคาศรี สำนักงานเลขานุการ
  2
  นายอภิชาติ พึ่งอยู่ สำนักงานเลขานุการ
  6
  ด้านช่าง
  นางกมลลักษณ์ ลาวัง สำนักงานเลขานุการ
  5
  น.ส.เพชรชรินทร์ ทองสมบูรณ์ สำนักงานเลขานุการ
  2
  นางพรรณิภา ลือขจร สำนักงานเลขานุการ
  1
  นางปาริชาติ แบบประเสริฐ สำนักงานเลขานุการ
  1
  น.ส.พัทธนันท์ แนขุนทด สำนักงานเลขานุการ
  3
  น.ส.พัชรี วราศรัย สำนักงานเลขานุการ
  3
  น.ส.จันทร์เพ็ญ อุดมโชติพฤทธิ์ สำนักงานเลขานุการ
  6
  IT
  นายอำนาจ แก้วคง สำนักงานเลขานุการ
  6
  ด้านกายภาพ/ยานพาหนะ
  น.ส.พิมลวรรณ กฤษณพันธุ์ สำนักงานเลขานุการ
  2
  นายธนพล แก้วงาม สำนักงานเลขานุการ
  1
  น.ส.นริศรา งามระเบียบ สำนักงานเลขานุการ
  5
  นางเบญจา ภู่ภูสิทธิ สำนักงานเลขานุการ
  2
  น.ส.รัชดาวรรณ ขาวสำอางค์ สำนักงานเลขานุการ
  1
  นายณัชญ์ทรงยุทธ คงมั่นทวีโชค สำนักงานเลขานุการ
  6
  งานโสตฯ
  น.ส.วรัญญา ปราณสุข สำนักงานเลขานุการ
  5
  น.ส.ปานทิพย์ พันธุ์เถาว์ สำนักงานเลขานุการ
  3
  น.ส.ตะวัน ศุภกิจเรืองโรจน์ สำนักงานเลขานุการ
  6
  ประชาสัมพันธ์
  นายปรเมศวร์ อุ่นเสนีย์ สำนักงานเลขานุการ
  6
  ด้านยานพาหนะ
  น.ส.ทวีรัตน์ ญาณฤกษ์ สำนักงานเลขานุการ
  2
  นางอุไร ลิ่มศิลา สำนักงานเลขานุการ
  1
  น.ส.กมลรัตน์ กองหนู สำนักงานเลขานุการ
  5
  น.ส.จุฑาวดี จันทรพักตร์ สำนักงานเลขานุการ
  2
  นางละอองดาว ธนสมบัติศิริ สำนักงานเลขานุการ
  1
  นายทวิเดช เอี่ยมอำนวย สำนักงานเลขานุการ
  6
  ด้านงานโสตฯ
  น.ส.วรรณิภา เครือแก้ว สำนักงานเลขานุการ
  5
  นายนิสิต พรหมมา ภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์
  4
  นายสุนันท์ ไหมเลื้อย ภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์
  4
  นางสุภาวดี เกษมพุก ภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล
  1
  นายสถิตย์ สุนทรวิภาต ภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล
  4
  นายเลิศ ทองเจือ ภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล
  4
  นายวสรรค์ ใจซื่อกุล ภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล
  4
  นางสุกัญญา เอกม่วง ภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล
  1
  นางพรเพ็ญ บุญเจริญรัตน์ ภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล
  1
  นายพรศักดิ์ เกาะลอย ภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล
  4
  นายมารุศ ชาวไร่ ภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล
  4
  นายอำนาจ ขันตยาภรณ์ ภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล
  4
  นายประเวสน์ แบบประเสริฐ ภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล
  6
  ด้านช่างคอมพิวเตอร์
  นางธัญญรัตน์ สืบมาก ภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล
  1
  นายชลอ ปรีสวัสดิ์ ภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล
  4
  น.ส.รุ่งรัตน์ กลิ่นสงวน ภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล
  1
  นายยงยศ ต่วนทอง ภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล
  1
  นางสมบูรณ์ ยอดล้ำ ภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล
  2
  นายสิทธิศักดิ์ การโมกข์ ภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล
  1
  นายกาจ ศุภผล ภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล
  4
  น.ส.จุฑารัตน์ สว่างศรี ภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล
  2
  นายสมาน สุไลมาน ภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล
  6
  ด้านช่าง
  นายพงษ์ศักดิ์ รุจิพืช ภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล
  4
  นายสุวัตร เกษมพุก ภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล
  6
  ด้านช่าง
  น.ส.ศิริรัตน์ เผือกพันธ์ ภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล
  2
  นายสุเมธ เชื้อสุดใจ ภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล
  4
  น.ส.พัชร์นันธ์ รุ่งเรืองรองเดช ภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล
  1
  นายสุนัน ภิณโฑแก้ว ภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล
  6
  ด้านช่าง
  นางสุภาพร สถิตย์ ภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล
  1
  นายรุ่ง เรืองผล ภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล
  6
  ด้านช่าง
  น.ส.หนึ่งฤทัย ใยบัว ภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล
  1
  นายชัยณรงค์ ภิณโฑแก้ว ภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล
  6
  ด้านช่าง
  นายธนินทร สุวรรณปรีชา ภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้า
  4
  นายธีรชัย แสงกนึก ภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้า
  4
  น.ส.นวลปรางค์ กลัดมุข ภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้า
  1
  นายมนตรี ฝ่ายอุประ ภาควิชาวิศวกรรมโยธา
  4
  นายชาญณรงค์ ไวยพจน์ ภาควิชาวิศวกรรมโยธา
  4
  น.ส.วรลักษณ์ โสมะภีร์ ภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหการ
  5
  น.ส.ดาวศิริ เผ่าพันธ์ ภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหการ
  1
  นางมาลัยวัลย์ พุ่มเหมือน ภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหการ
  5
  นายสนอง สุนทรวิภาต ภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหการ
  4
  น.ส.พวงผกา ภูครองทุ่ง ภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหการ
  2
  น.ส.วิชุดา กระหล่ำทอง ภาควิชาวิศวกรรมเคมี
  1
  นายยงยุทธ อินนุรักษ์ ภาควิชาวิศวกรรมเคมี
  4
  น.ส.กมลวรรณ จันทร์เขียว ภาควิชาวิศวกรรมเคมี
  2
  น.ส.พัชรี มีชำนาญ ภาควิชาวิศวกรรมเคมี
  1
  นายสมพงษ์ พวงดอกไม้ ภาควิชาวิศวกรรมเคมี
  6
  สายสนับสนุน
  นายปริญญา บุญทัน ภาควิชาวิศวกรรมเคมี
  4
  น.ส.สุพรรณี ชัยณรินทร์ ภาควิชาวิศวกรรมเคมี
  1
  น.ส.ชนาธิป อุทัย ภาควิชาวิศวกรรมเคมี
  4
  นายโกสุม ขุมเพ็ชร์ ภาควิชาวิศวกรรมเคมี
  5
  นายวิเชียร กลิ่นอบ ภาควิชาวิศวกรรมเคมี
  4
  นางรัชนี วีรุตมเสน ภาควิชาวิศวกรรมทรัพยากรน้ำ
  1
  นางเพ็ญศรี การโมกข์ ภาควิชาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม
  1
  น.ส.กาญจนา ทุยเวียง ภาควิชาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม
  6
  นักวิทยาศาสตร์
  น.ส.จิตติมา เจริญสุข ภาควิชาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม
  5
  น.ส.ศิวพร ชัยสิทธิ์ ภาควิชาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม
  1
  น.ส.ดาวดี สุภาจรูญ ภาควิชาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม
  2
  นายประมุข จันสุริยวงศ์ ภาควิชาวิศวกรรมการบินและอวกาศ
  4
  น.ส.ณัฐกาญจน์ บูรณาหาร ภาควิชาวิศวกรรมการบินและอวกาศ
  5
  น.ส.พรรณทิพย์ ชั่งทอง ภาควิชาวิศวกรรมการบินและอวกาศ
  1
  นางสุจิตรา ดวงพัตรา ภาควิชาวิศวกรรมการบินและอวกาศ
  2
  นางทิพวัลย์ หวั่นอินตา ภาควิชาวิศวกรรมการบินและอวกาศ
  5
  นางกุลจรี ไหมเลื้อย ศูนย์คอมพิวเตอร์วิศวกรรม
  1
  นายกษม โคตรอาษา ศูนย์คอมพิวเตอร์วิศวกรรม
  6
  IT
  นางแก้วจุฑา นาคประกอบ ศูนย์คอมพิวเตอร์วิศวกรรม
  5
  นายธนกร นาคประกอบ ศูนย์คอมพิวเตอร์วิศวกรรม
  3
  นางภัทรานิษฐ์ สองเมืองขจรชัย ศูนย์ฝึกอบรมระบบอุตสาหกรรมอัตโนมัติ
  1
  นายศุภกร เพิ่มสุธาโภชน์ โครงการ Kasetsart Engineering Fit& Firm
  6
  Fitness Center
  นายณัฎฐพัชร์ สุขเกษม โครงการ Kasetsart Engineering Fit& Firm
  6
  Fitness Center
  น.ส.ปณิอร ทินกร ณ อยุธยา โครงการ Kasetsart Engineering Fit& Firm
  6
  Fitness Center
  นางปาริชาติ เชยพิมพ์ โครงการ ป.ตรี หลักสูตรร่วมนานาชาติสองปริญญา
  2
  น.ส.พิชาภรณ์ ยอดล้ำ โครงการหลักสูตรวิศวกรรมมหาบัณฑิตสาขาวิชาเทคโนโลยีโครงสร้างเพื่อสิ่งแวดล้อมสรรค์สร้าง (ภาคพิเศษ)
  2
  น.ส.ทองมี แสนคำพล โครงการ ป.โท สาขาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม ภาคพิเศษ
  1
  น.ส.สุภาว์ วิหคไพบูลย์ โครงการ ป.โท สาขาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม ภาคพิเศษ
  5
  น.ส.สุภาภรณ์ กิ้วสระทรัพย์ โครงการ ป.โท สาขาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม หลักสูตรนานาชาติ
  6
  นักวิทยาศาสตร์
  น.ส.สุภาพร แสนแอ โครงการ ป.โท สาขาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม หลักสูตรนานาชาติ
  5
  น.ส.นนทพร เมืองศรีมาตย์ โครงการเปิดสอนหลักสูตรระดับปริญญาตรีนานาชาติ (IUP)
  5
  น.ส.ศศิภาชญาน์ สุทธาวงศ์ โครงการเปิดสอนหลักสูตรระดับปริญญาตรีนานาชาติ (IUP)
  5
  น.ส.กนกกาญจน์ ชมภูศรี โครงการเปิดสอนหลักสูตรระดับปริญญาตรีนานาชาติ (IUP)
  2
  น.ส.สุกัญญา เหว่าหวา โครงการเปิดสอนหลักสูตรวิศวกรรมศาสตร์มหาบัณฑิตสาขาวิศวกรรมความปลอดภัย ภาคพิเศษ
  1
  น.ส.กัลยวรรธน์ สิทธิวงศ์ โครงการเปิดสอนหลักสูตรวิศวกรรมศาสตร์มหาบัณฑิตสาขาวิศวกรรมความปลอดภัย ภาคพิเศษ
  1
  นางอรไท ธุษาวัน โครงการเปิดสอนหลักสูตรวิศวกรรมศาสตร์มหาบัณฑิตสาขาวิศวกรรมความปลอดภัย ภาคพิเศษ
  1
  น.ส.นวลจันทร์ ทับสมุทร โครงการเปิดสอนหลักสูตรวิศวกรรมศาสตร์มหาบัณฑิตสาขาวิศวกรรมความปลอดภัย ภาคพิเศษ
  1
  น.ส.นันทภัค ศรีวิเศษ โครงการเปิดสอนหลักสูตรวิศวกรรมศาสตร์มหาบัณฑิตสาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิตทางอุตสาหกรรม
  1
  น.ส.ภาวิณี อัมพันธ์ โครงการป.โท สาขาวิชาวิศวกรรมป้องกันอัคคีภัย ภาคพิเศษ
  1
  รวมทั้งหมด 150 คน
  ติดต่อผู้ดูแลระบบ เบอร์ภายใน 2000